مرغ سحر

سؤالات فارسی سوم راهنمایی"فصل سوم"

سؤالات فصل سوم کتاب فارسی سوم راهنمایی

1- معني لغت‌هاي مشخص شده زير را بنويسيد.2/5نمره

الف)هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است.1-..............     2-...................

ب)نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. 3-...............

ج)ماه و خورشید مسخر کند و لیل ونهار. 4-..............

د)از سریر ملک وی هیچ خبر ندارد. 5-...............

2-عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.4نمره

الف)نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است               شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار

.........................................................................................................................................

ب)آفرینش همه تنبیه خداونددل است              دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

......................................................................................................................................

ج)پس اندر این آیات تفکر کن.

............................................................

د)چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی.

.............................................................................................

3- گزینه صحیح را مشخص کنید.4نمره

کدام ویژگی از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف- کوتاهی جمله ها⃝          ب- فراوانی فعل ها ⃝      ج- تکرار فعل ها⃝          د- کم بودن صفت

کدام جمع ، با بقیه فرق دارد ؟

الف- نباتات                ب- معادن⃝                  ج- جواهر⃝                    د- انواع

- در کدام گزینه آرایه ی تشبیه نیست ؟

الف- خواب جهالت ⃝        ب- چراغ دانش         ج- خوشه ی زرین⃝           د- حقه ی یاقوت انار

- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ الف- مواعظ : موعظه         ب- الوان : لون⃝        ج- اسرار : سر د⃝             د- مناظر : نظر

- کتاب « کیمیای سعادت » از کیست ؟ الف- احمد غزّالی⃝          ب- محمد غزالی ⃝      ج- خواجه نصیر⃝        د- ابن سینا

- هر یکی را آن چه به کار باید داد ، یعنی ..

الف- به هر کسی آن چه که لازم دارد باید داد.           ب- هر کس آن چه را که لازم داشت به دیگری داد

ج- به هر یک آن چه لازم داشت داد                      د- هر کس آن چه را لازم دارد باید به دیگری بدهد

کلمات کدام گزینه متضاد هستند ؟

الف- رعد و برق             ب- جواهر و معادن            ج- برّ و بحر          د- مدهوش و متحیّر

- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

1- خوشه ی زرین        2- تماشای بهار        3- میوه ی الوان     4- نقش عجیب

٤- درجاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.2/5نمره

الف) هدف از شعر تعلیمی ، رسیدن به ......................................... است.

ب) - دامنه ی شبکه ی معنایی گسترده تر از.............است.

ج)- در بیت « تا کی آخر چو بنفشه ، سر غفلت در پیش            حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » بنفشه نماد.................... و نرگس نماد.................................. است.

د)شعر تماشای بهار از بخش.............. کلیات سعدی می باشد.

5- چهار بیت ازشعر«تماشای بهار» را بنویسید.2نمره

 

 

 

 

دانش آموزان عزیز دست حق یارتان          

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 12:40  توسط سمن  |